Udpegning til CPOP databasestyregruppen

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi har mulighed for at udpege en repræsentant til databasestyregruppen for CPOP – Opfølgningsprogram for cerebral parese.

CPOP er godkendt som national klinisk kvalitetsdatabase af Sundhedsdatastyrelsen (SDS) og støttes fra af Regionernes Kliniske Udviklingsprogram (RKKP).

Godkendelsen fra medfører en række pligter og rettigheder, herunder fritagelse fra krav om dokumenteret samtykke til at registrere data og at det pålægges alle sygehusejere, offentlige såvel som private, samt praktiserende sundhedspersoner at indberette oplysninger til databasen.

Databasestyregruppen består af repræsentanter udpeget af de faglige selskaber samt formand og næstformand for CPOPs nationale styregruppe.
Alle regioner er repræsenteret i databasestyregruppen. Databasestyregruppen er underlagt den nationale styregruppe og udpeger en formand for databasen.
 

Arbejdsopgaverne er:

  • Godkendelse af årsrapport og sammenfatning af høring/udarbejdelse af faglige kliniske kommentarer.
  • Deltage i arbejdet omkring udvælgelse af variable og sammensætning/afgrænsning i databasen, udvikling og beskrivelse af kvalitetsindikatorer og supplerende analyser til årsrapport.
  • Udarbejdelse af høringsprocesser jf. RKKPs procedurer for høring ved vedtagelse af nye indikatorer og standarder.
  • Mulighed for at bidrage til godkendelse af forskningsansøgninger til databasen.
  • Kommunikation ud i fagfælleskaber, tæt samarbejde med regionale koordinatorer.
  • Mulighed for deltagelse i CPOP DAG som databasegruppemedlem.
  • Møder (typisk to gange årligt) og mødeforberedelse. 

Der er ikke honorar, men der ydes frikøb til mødedeltagelse hvis der er flere end to på et år. Kørselsudgifterne i forbindelse med møderne bliver refunderet af RKKP. 

Hvis du har spørgsmål omkring stillingen er du velkommen til at skrive til dspfformand@fysio.dk. Hvis du er interesseret i at blive udpeget til stillingen, må du gerne sende en motiveret ansøgning og CV til dspfformand@fysio.dk inden kl.12 d.15 januar 2021.