2011

Årsmøde og generalforsamling

Dagsorden samt slides fra oplægsholderne

Årsmødet afholdtes sammen med ergoterapeuterne på Dalum Landbrugsskole d. 24. og 25. marts 

Program:

Torsdag : fælles med børneergoterapeuter 

9.15 – 10.00 : Ankomst og registrering, kaffe m. brød 

10.00 – 12.00 : ” Når legen lærer barnet, lærer barnet legen ”.

Om proces og motivation i forskellige børnekulturelle praksisfællesskaber.v. Lise Hostrup Sønnichsen, ergoterapeut, adjunkt. Udvikling og Forskning, Videncenter for Sundhedsfremme, Haderslev 

Lises slides er sendt pr. mail til deltagerne d. 4/4 

12.00 – 13.00 : Middagsmad 

13.00 – 14.30 : ”Børn kan ikke lade være med at lære ”. Kan / skal børnefysioterapeuter og børneergoterapeuter være medansvarlige for at give børn de bedste læringsvaner, så tidligt som muligt? v. Kjeld Fredens, læge, hjerneforsker, forfatter. Børn skal lære noget. Hvordan skal det læres? Kjeld Fredens vil fremhæve læringens sociale, følelsesmæssige og praktiske natur. Fremhæve den situation man lærer i. Dermed falder drømmen om en stor samlet teori om læring bort, til gengæld bliver talent for alle og ikke for de få, hvis det gribes rigtigt an. Denne synsvinkel spiller en væsentlig rolle i Kjeld Fredens indlæg. Kognition er både egenskaber ved hjernen og den omverden hjernen fungerer i. Kjeld Fredens vil vise, hvordan man som fagperson med fordel kan have en socio-kulturel tilnærmelse til træning og i den konkrete situation, individet tilpasning og handling. 

Se Kjeld Fredens slides her 

14.30 – 15.00 : Kaffepause 

15.00 – 15.45 : ”Legemiljøets betydning for leg og bevægelse” v/ Lise Specht Petersen, ph.d. studerende ved Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet Igennem de seneste år har de fysiske omgivelsers betydning for menneskers fysiske aktivitet, leg og bevægelse fået stigende opmærksomhed. Det gælder også børns legemiljøer. Baggrunden for den stigende interesse er en blanding af en erkendelse af legens betydning og en opfattelse af, at der leges mindre, især mindre fysisk, end tidligere. Fokus er først og fremmest rettet mod de konsekvenser dette har for børns motoriske udvikling og sundhed. Et andet perspektiv er spørgsmålet om, hvilken indflydelse det har på legens indhold, at legemiljøer udformes som de gør, samt hvilken betydning, det har for børns motivation til at lege fysisk udendørs – og for at blive ved med at lege livet igennem. Afsættet for dette oplæg er således at diskutere hvilke kvalitetskriterier, det er væsentligt at se på i de fysiske legemiljøer, når målet er at skabe legemiljøer, der appellerer til alsidig leg, fysisk aktivitet og bevægelse og læring gennem leg. 

Se Lise Specht Petersens slides her 

15.45 – 16.00 : Pause 

16.00 – 16.45 : "Med hænderne og fødderne i dagligdagens suppedas! Med hænderne og fødderne i børnenes læringsunivers! Kan børn lære, mens de går på hænder?"  v/Jeanette Steen, lærer, forfatter og freelancekonsulent i anerkendende pædagogik.

Hvordan udvikler vi børnenes styrkesider? Hvordan kan vi anerkende børn i læringssituationer, så de får succes og ikke nederlag i skolen? Dunn & Dunns læringsstilsmodel er én blandt mange gode undervisningsmetoder, der bl.a. kan hjælpe os til at undervisningsdifferentiere. Modellen tager udgangspunkt i elevens styrkesider/kompetencer. Det er en model, der skaber muligheder for at udvikle det hele barn. Læringsmiljøet er et af centralpunkterne i modellen, ligeledes er afhængigheden for at krop og hjerne får mulighed for at arbejde godt sammen et centralt område. Modellen kan være med til at skabe, bevare og styrke elevens nysgerrighed og lyst til at lære. Fokus for dagen vil ligge på de miljømæssige-, fysiologiske- og psykologiske elementer fortalt ud fra egne erfaringer med indskolingsbørn i den meget rummelige folkeskole

Du kan læse mere på http://www.laermedstil.dk/ 

Jeanette Steen’s slides blev udleveret på dagen 

16.45 – 17.00:Spørgsmål 

17.30 – 18.30:Aftensmad 

19.00 - 20.00: Vi lærer nye bevægelser 

20.00-?:Socialt samvær,” netværke”, hygge 

Fredag: Generalforsamling kl. 9.00-12.00 

7.30 – 8.30: Morgenmad

9.00 – 12.00: Generalforsamling, dagsorden ifølge lovene. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Se dagsorden her Regnskab og budget kan findes her. Du bedes printe dagsorden og regnskab ud og medbringe det til generalforsamlingen 

Referat fra generalforsamling følger senere 

12.00- 13.00: Frokost 

13.00 – 14.30: ”Hvordan vurderer man digitale artefakters (hjælpemidler) læringspotentialer – er det over hoved muligt? ” v. Lars Elbæk, Ph.d., Institut for Idræt og Biomekanik, SDU 

Hvad skal man forvente sig, når man vil til at omlære en god rutine? Hvor gamle skal børn være for at anvende digitale hjælpemidler – kan vi udvikle hjælpemidler, der kan gavne støttekrævende børn, hvis vi tager udgangspunkt i hvad almindelige børn kan? Hvordan kan der arbejdes med video-feedback – eller kan der ikke. Kom gerne med egne erfaringer. Endelig håber jeg på at kunne medbringe den digitale trampolin, så vi får nogle hands-on øvelser med at hoppe i trampolin.Jeg vil komme med uddrag fra mit nyligt afsluttede ph.d-projekt om omlæring af praksis ved intervention med digitale hjælpemidler i idrætslæreruddannelsen og fra projektet “Leg og Læring – Kids n’Tweens Lifestyle, se www.kidsntweens.dk 

Se Lars Elbæks slides på http://prezi.com/g-rilqwvdwhf/brnefys_digital_bevg_prsentation/ . Tryk på More og vælg fuld skærm. I den runde figur skal man trykke i midten for at få teksten frem i steps. På nogle af de andre figurer skal man trykke på pilene for at få teksten eller hele figuren frem. 

14.30 – 15.00 : Kaffe og farvel og tak